Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων

Η Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων με διακριτικό τίτλο Α.Ο.Ν.Μ, αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 29-06-17, όταν ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα.

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α 121) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 2
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων
(ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.),
χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».
ΦΕΚ Δημοσίευση 27 Ιουνίου 2017

Ιστοσελίδα AONM: https://www.aonm.gr